2019. augusztus 25. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

Franciaország:WebVilág!|SZERVEZETI ISMERTETŐK

szervezetek, közösségek (0) | egyház (1)
média (0) | szolgáltatások (0)

Franciaországi Magyar Protestáns Egyház

Az első világháború befejeztével indult meg Magyarorszagról jelentősebb mértékben a református családok kivándorlása, letelepedése Észak-Franciaországban. 1925-ben 70-80 ezerre becsülték a létszámukat. Csekme Ádám és Patai Lajos erdélyi származású teológiai hallgatók Pas de Calais és környékén lévő hívek körében tartották az első istentiszteleteket. Ezt támogatta a Société Centrale d’Evangélisation szervezet, így 1926-ban már létrehoztak a Magyar Református Missziót, mely működött Hénin-Liétard, majd Lens környékén is. 1927-ig a magyar reformátusok között szolgált Rigall János, Szeles Sándor, valamint Pénzes Sandor is. Majd 1927. november elsején a magyarorszagi Konvent kinevezte Janka Karolyt párizsi lelkésznek, havi 400 pengő támogatás biztosításával. Innen számítják a gyülekezet hivatalos létezését. 1928-tól Kiss Tihamér, Kulifay Imre, Mester János, Dóczi Antal, Kiss Zoltán, Högye Mihaly lelkészek folytattak szolgálatot Lens és Parizs magyarjai részére. 1934. szeptember elsején a Magyar Református Egyház Zsinata kinevezte Kulifay Imrét a Párizsi Magyar Református Misszió vezető lelkészének. 1973-ban névváltozás, az új név Franciaországi Magyar Protestáns Egyház. Kulifay Imre feleségével, valamint számos presbiter segítségével 1986. májusáig szolgálta a párizsi magyar híveket, majd halála után testvére, Kulifay Gyula vette át ideiglenesen feladatait, aki Németországból járt át istentiszteleteket tartani. 1987-től segédlelkészként, 1990-től 1997-ig lelkészként Drótos Árpád szolgált. Ezalatt szolgált a Parizsi St Esprit templomban még Kutasi András református lelkész. 1997-től napjainkig az istentiszteletek megtartásáról a Presbitérium gondoskodik meghívott magyar vendéglelkészek segítségével.

Istentiszteletek helyszíne:

Eglise Reformée de France Paroisse de Paris Saint-Esprit
5 rue Roquépine, FR-75008 Paris, Franciaország
Telefon: 00-33-1-4265-4358

Információk:

Mme. Anne-Maria Heddad
Cím: 75 bis Rue de Jemmapes, FR-78500 Sartrouville, Franciaország
Telefon/ fax: 00-33-1-3915-1983
Mr. Mester de Parajd László
Telefon: 00-33-1-4911-1107

Páris kicsiny magyar szeglete


Constance Ledoux cikksorozatának 5. része, a „Reformes" - Eglise Reforme en France (ERF) 2001. aug. 21-i száma.

Havonta egy alkalommal magyar nyelvű hagyományos kálvinista istentisztelet tart egy Párisban működő kicsiny magyar kozösség.

Micsoda Magyarország?

Kelet-Európa, vagy egy volt szocialista ország? Bizonyára mindkettő, de Paris belvárosában - a 8. kerület Roquepine utcában, legalább is egy gyülekezet. Minden hónap első vasarnapján istentiszteletre és szeretetvendégségre, egy egy keresztelőre vagy éppen búcsúztatásra gyűlnek össze. Ez a kicsiny magyarnyelvű protestáns egyházközösség annak ellenere sem hagy fel a gyülekezeti alkalmak rendszeres megtartásával, hogy a lelkészi allás betöltetlen. Akár az első, akár a második nemzedékhez tartozók, mindannyian szigorúan ragaszkodnak a gyülekezethez. A Magyar Protestáns Gyülekezet olyan különleges hely, ahol magyar önazonosságukat megélik és egymásnak továbbadják.

Piroska folyékonyan beszél magyarul, ez az anyanyelve. Leánya Catherine már csak néhány imádságot ért, de életének és kultúrájának egy részét jelenti magyar származása. Szó sem lehet arról, hogy ezt elfelejtse. "Elkötelezett tagja vagyok a Franciaországi Magyar Egyháznak, de szükségem van arra is, hogy a Francia Református Egyház alkalmain részt vegyek. Bár nem tudok tökéletesen magyarul és nem mindent értek, de ebben a légkörben otthon érzem magam." A fiataloknak gyakran egyedi alkalmat jelent a havi egyszeri istentisztelet, amikor magyarul beszélhetnek az istentisztelet utáni gyülekezeti szeretetvendégségen és ilyenkor kapcsolatba kerüljenek múltjukkal - szüleik ill. nagyszüleik életével. Piroska már régóta a magyar gyülekezet tagja. Itt konfirmált 1941-ben Kulifay Imre lelkipásztorsága idején. A gyülekezetet nem Kulifay lelkipásztor alapította, de őt mindenki megemlegeti, mert ő volt a Magyar Protestáns Gyülekezet nagybetűvel írt PÁSZTORA.

Új országhatárokat rajzolt a magyar nemzetnek az I. Világháború vége. Ebből következett aztán a tömeges kivándorlás. Két magyar protestáns teológiai hallgató 1926-ban francia református segítséggel megalapitotta a Parisi Magyar Protestáns Missziót (Szórványt). Akkor még a magyar állami támogatással lehetőség volt három lelkészi állás pénzelése.

Igen fontos ez az egyház a magyar emigráció számára: itt tanulnak magyarul a Franciaországban született gyermekek, itt osztják meg egymással félelmeiket és reményeiket a felnőttek. Annakidején 1934-ben a Magyar Református Egyház küldte ki Kulifay lelkipásztort Franciaországba. Amikor 1946-ban a magyarországi kommunista rendszer magához ragadta a hatalmat, az akkorra már Párisban otthonos Kulifay Imre úgy döntött, hogy megszakit minden hivatalos kapcsolatot az óhazával. Ezek után már nem lehetett szó anyagi támogatásról, sem kapcsolattartásról. A Magyar Protestáns Misszió akkor a Franciaországi Magyar Református Egyházzá alakul, majd később a Magyar Protestáns Egyházzá vált. Teljesen önálló és az 1905-ös kulturális egyesületekre vonatkozó törvény hatálya alá tartozik. Az Egyházak Világtanácsa 1964-ig - legalabb is anyagilag - kezében tartja a kis franciaországi magyar közössége életét. A lelkészek hagyományos fekete palástban megtartják az istentiszteleteket és minden gyülekezeti alkalom végen felhangzik a magyar nemzeti Himnusz: "Isten áldd meg a magyart"!

Drámai fordulat következett be 1966-ban: a gyülekezet képtelen fizetni a lelkészét, sőt még lakást sem biztosithat számára. Kulifay lelkipásztor azonban nem hagyja, hogy a körülmények legyőzzék. Másfajta szolgálatot vállal: taxisoffőrként keresi meg a kenyerét és tovább szolgál! Így aztán az ő érdeme, hogy a magyar közösség megmarad és elkerüli a széthullást. A taxisoffőr lelkészüknek Páris ugyanolyan evangelizációs hely, mint bármely más helyszín.

A Magyar Protestáns Gyülekezet most ismét megkisérli a túlélést. Azonban nehéz a fennmaradás 50 adófizető és 200 bejegyzett taggal. Különosen nehéz egy lelkészi állás javadalmazása. Négy esztendeje a presbitérium egsedül szervezi az Egyház életét. "Szükségünk van lelkészre: a havi istentiszteletek megtartása, de főleg a temetések és a keresztelések miatt is. Mindent úgy intéztünk, hogy az istentisztelet tartására külföldről érkező magyar lelkipásztorok téritménymentesen jöjjenek. De a lelkigondozás terén ez a helyzet súlyos gondokkal jár. Mit és hogyan cselekedjünk, ha olyan családdal találkozunk, ahol senki nem beszél franciául?" - évődik Anne-Marie Heddad, a presbitérium alelnöke. A Magyar Református Egyház sem dönthet úgy, hogy e különleges feladatokat laikus prédikátorokra bizza. "Magyarországi igen erős és nagyon kálvinista hagyomanyokat követunk. Lelkeszeink, teológusaink sokan Erdelyből származnak - arról a területről, amely hivatalosan ugyan Románia, de lényegében magyarlakta régió. Mi egy kicsit merevebbek vagyunk, mint a Francia Református Egyház, de ez a mi módszerünk."

A kommunista rendszer bukása óta egyre több magyar fiatal dolgozik, vagy tanul Franciaországban. A Magyar Protestáns Egyház erdeke, hogy az ideiglenesen befogadó Franciaország és a magyar szülőhaza között megmaradjon a kapcsolat. "Ezek az emberek a kommunista rendszer idején nem mertek templomba járni. Franciaországban pedig ma részt vesznek az istentiszteleten. Ez nekünk is és nékik is fontos" - mondja Anne-Marie Heddad, aki 1969-ig, Franciaországba költözéséig rendszeresen járt Magyarországon templomba.

Évek óta változatlan a gyülekezethez tartozó családok száma. A gyülekezeti alkalmak látogatásákaor mindenki a gyökereit keresi, de aligha kötődnek csak egyetlen felekezethez. A franciaországi magyar protestánsok kezdettől fogva együttműködnek a magyar katolikusokkal. Rendszeresen találkozik a Franciaországi Magyar Katolikus Misszió és a Magyar Protestáns Egyház, együtt ünnepelnek. "Nagy nemzeti ünnepeink alkalmával egész napokat töltunk együtt. Jól ismerjük egymást. Az ő számukra is mélyebb élményt jelent egy magyar misén, vagy istentiszteleten va1ó részvétel,még ha a franciát tökéletesen meg is értenék " tanúsitja Anne-Marie Heddad.

Hála ragaszkodó tagjainak, fennmaradhat a kis magyar gyülekezet. De nem minden nehézség nélkül. Mindannyian szeretnék megtartani azt, amit Kulifay lelkipásztor épitett: "olyan nyitott közösséget amely mindenkit befogad és megerősit - úgy azoknak, akik ideiglenesen és átmenetileg vannak itt, mint azoat, akik már lassacskán elfelejtik magyar gyökereiket."

Segélykérés

Egyre aggasztóbb a Franciaországi Magyar Protestáns Egyház helyzete. A hivek néhány éve már tárgyalnak a Francia Református Egyház (ERF) párisi egyházkerületével. "Talán a megoldás kezdete az lesz, ha az ERF tagjaivá válunk. Akkor a gyülekezet közösen tarthatna el egy lelkészt" ? mondja Catherine Dapoigny, a Franciaországi Magyar Protestáns Egyház pénztárosa. De világos, hogy a Magyar Református Egyháznak is részt kell vállalnia a lelkészi állás pénzelésében. "A kommunista rendszer idején sikerült megmaradnunk a magyarországi egyház segitsége nélkül is. Lehetetlen, hogy minden leálljon - éppen most - amikor újra felvesszük a kapcsolatot a hazánkkal" ? mondja Anne-Marie Heddad a Franciaországi Protestáns egyház alelnöke. Erőteljesen kitart meggyőződése mellett, hogy Magyarországnak is érdeke, hogy foglalkozzék e kicsiny közösséggel. "Néhány év múlva Magyarország az Európai Únió tagja lesz. Sok fiatal kerül majd ide tanulni vagy dolgozni. A feladataink és a dolgunk igy megtízszereződhet". Az ERF-hez tartozni ugyan, de lényegében önállónak maradni: ezért anyagi terheket is kell vállalni. Nyilván, ez nem csak jószándék kerdése. Magyarországon ma aligha rendelkeznek megfelelő anyagi erővel. Egyelőre még a jövő zenéje, lesz-e lelkésze a Franciaországi Magyar Protestáns Egyhaznak. De mindannyian remélik, hogy a gyülekezet egyszer igazi egyházi életet élhet, istentisztelet tartással minden vasárnap, hitoktatással és teljes munkaidőt dolgozó, helyben lakó lelkipásztorral.


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó